Ajankohtaista

Pohjois-Savolle iso rahoitus valinnanvapauden pilottiin!

04. kesäkuu 2018

kuva@pixabay

Pohjois-Savolle iso rahoitus valinnanvapauden pilottiin! 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö julkisti tiistaina (15.5.) kymmenen valinnanvapauden pilottialuetta. Pohjois-Savon sotekeskuspilotti sai lähes summan, jota haettiin eli 8 miljoonaa euroa. Rahoituksella saadaan vuoden 2019 aikana käynnistettyä perusterveydenhuollon valinnanvapaus lähes jokaisessa Pohjois-Savon kunnassa. Käynnistyminen toki vaatii sen, että sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädäntö etenee kesän eduskuntakäsittelyssä.

Pilotti on luonnollinen jatko Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän hallinnoimalle valinnanvapauskokeilulle, jossa terveyskeskustasoisten palveluiden valinnanvapautta kokeillaan tällä hetkellä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kunnissa, Tuusniemellä, Rautavaaralla, Kaavilla, Kuopiossa ja piakkoin myös Joroisissa. Nyt myönnetyllä rahoituksella on tarkoitus kehittää tulevaa maakunnan järjestäjätoimintoa sekä tukea maakunnan oman sotekeskustoiminnan muutos- ja kehitystyötä. Lisäksi rahoituksella katetaan pilotista mahdollisesti syntyviä päällekkäisiä kustannuksia.  

Valinnanvapauden piloteiksi hakivat kaikki 18 tulevaa maakuntaa erilaisilla kokeilusisällöillä. Pohjois-Savokin jätti sotekeskuspilotin lisäksi kaksi muuta hakemusta: henkilökohtaisen budjetin pilottiin sekä asiakassetelipilottiin.

Valinnanvapauden pilottien toteutukseen on varattu 100 miljoonan euron lisärahoitus, kokonaisrahoitukseen osuus on tällöin 200 miljoonaa euroa. Lisärahoitus tullaan suuntaamaan erityisesti niihin maakuntiin, jotka jäivät ilman rahoitusta kevään haussa. Valinnanvapauspilottien uusi haku järjestetään syksyllä 2018. 

Pilotti alkaa näkyä maakunnan asukkaiden arjessa vuoden 2019 alkupuolella. Pilotin hallinnoijana toimii Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri tiiviissä yhteistyössä maakuntavalmistelun ja toimeenpanon kanssa.

Lue lisää aiheesta: http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/valinnanvapauden-pilottialueet-on-valittu-toinen-haku-tulossa-syksylla 

 

Perustuslakivaliokunnan lausunnon vaikutus haettuihin valinnanvapauspilotteihin:


"Perustuslakivaliokunta antoi 1.6.2018 sosiaali- ja terveysvaliokunnalle lausuntonsa sote-uudistuksen valinnanvapauslaista (linkki: PeVL 15/2018 vp). Lausunnossa on todettu useita eri asioita, jotka edellyttävät muutoksia, jotta laki voidaan käsitellä eduskunnassa tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Lausunnon perusteella eduskuntakäsittelyssä joudutaan tekemään lakiehdotukseen useita muutoksia. Muutosten vaikutusta eduskunnan aikatauluun ei tässä voi tarkemmin arvioida. Sen vuoksi lakien voimaantulon ajankohtakaan ei ole täsmällisesti ennakoitavissa. Pilotointia ei voi aloittaa ennen kuin valinnanvapauslaki on vahvistettu.


Perustuslakivaliokunta totesi pilotoinnista, että sääntelyä on täsmennettävä siten, että siitä käyvät ilmi pilotointiin osallistuvat alueet tai kriteerit, joilla alueet pilotointiin valitaan. Valiokunnan mielestä alueista säätämisen perusteet tai valinnassa käytettävät kriteerit voivat sisältää muun muassa vaatimuksen alueella toteutettavan pilotoinnin merkityksestä lain 93 ja 94 §:ssä säädettyjen tiedollisten tavoitteiden, erityisesti kokemusten hyödynnettävyyden kannalta. Sääntelyä on lisäksi täsmennettävä siten, että siitä käy ilmi sen henkilöllinen soveltamisala. Mikäli tarkoituksena on, että jokainen pilotointiin osallistuvalla alueella kuluu pilotoinnin piiriin, tulee myös tämän ilmetä selkeästi pilotointia koskevista säännöksistä.


Valinnanvapauslakiin edellytetyt korjaukset valmistellaan ministeriöissä ja toimitetaan eduskunnalle vastineena. Valinnanvapauden pilotointia koskevat päätökset on aiemmin ilmoitettu toimitettavaksi hakijoille kesäkuun 2018 aikana. Perustuslakivaliokunnan lausunnon johdosta tulevat muutokset tulee kuitenkin ensin arvioida ja pilotteja koskevien päätösten toimittaminen sopeutetaan eduskuntakäsittelyssä olevaan valinnanvapauslakiin. Tarkempaa tietoa lausunnon vaikutuksista pilotteihin ja niiden aikatauluun lähetetään myöhemmin."

edit 4.6.2018