Ajankohtaista

Palvelujen toimivuus ja henkilöstön huomioiminen ovat tärkeitä uudistuksessa mukana oleville ammattilaisille Pohjois-Savossa

17. toukokuu 2017

Pohjoissavolaiset sote- ja maakuntauudistuksessa mukana olevat ammattilaiset näkevät toimivat palvelut tärkeimpänä tekijänä uudistuksen onnistumisen kannalta. Myös henkilöstöön liittyviä asioita pidetään tärkeinä ja niistä kaivataan lisää tietoa.  

Sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtiovarainministeriön alkuvuodesta toteuttaman verkkoaivoriihen tuloksista käy ilmi, että pohjoissavolaiset sote- ja maakuntauudistuksessa mukana olevat ammattilaiset pitävät palveluiden hyvää saatavuutta, kokonaisvaltaisuutta ja tasapuolisuutta onnistuneen sote- ja maakuntauudistuksen tärkeimpinä mittareina.

Verkkoaivoriihellä kartoitettiin sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstön ajatuksia sen onnistuneesta toteuttamisesta. Kyselyyn vastasi tammi–helmikuussa yli 10 000 eri alojen ammattilaista, joista 586 edusti Pohjois-Savoa.

Toimivat palvelut nousivat kärkisijalle kaikkien kyselyyn vastanneiden kesken. Henkilöstöön liittyvät asiat, kuten henkilöstön hyvinvointi, osaaminen ja kuuleminen sekä hyvin hoidetut työsuhdeasiat nähtiin Pohjois-Savossa puolestaan jonkin verran tärkeämpinä kuin vastaajien kesken yleensä.

– Henkilöstöön liittyvien asioiden tärkeys nousee esiin jatkuvasti. Kiinnitämmekin niihin valmistelussa erityistä huomiota, sillä haluamme varmistaa, että henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua ja tulla kuulluksi, kertoo sote-muutosjohtaja Leila Pekkanen.

Koko Suomeen verrattuna pohjoissavolaisten vastauksissa korostui myös aikaansaadun muutoksen merkitys, sillä se koettiin Pohjois-Savossa tärkeämmäksi kuin yleisesti. Myös sähköiset palvelut ja uudet työtavat nähtiin jonkin verran tärkeämpinä kuin vastauksissa yleensä.

Mielikuvat uudistuksesta ovat sekavat ja tietoa kaivataan lisää

Vastaajien mielikuva sote- ja maakuntauudistuksesta on valtakunnallisesti tarkasteltuna keskeneräinen ja sekava. Tulevaisuus vaikuttaa vastaajien mielestä epävarmalta ja he kokevat, ettei uudistuksesta ole saatavilla tarpeeksi tietoa.

Pohjois-Savossa huoli uudistuksen vaikutuksista työntekoon on suurempi kuin koko Suomessa. Pohjoissavolaiset ovat hieman muita enemmän huolissaan myös palveluiden tasa-arvoisuudesta sekä kilpailutilanteesta. Toisaalta pohjoissavolaiset uskovat myös hyvään lopputulokseen sekä näkevät muutoksen mahdollisuutena vahvemmin kuin vastaajat yleensä.

– Uudistuksessa tehdään Pohjois-Savon omaa kasvutarinaa. Se todellakin tarjoaa meille mahdollisuuden kasvaa, kehittyä ja tulla Suomen halutuimmaksi, sanoo maakuntauudistuksen muutosjohtaja Elsa Paronen.

Verkkoaivoriihen tuloksista käy selvästi ilmi lisätiedon tarve. Pohjois-Savossa tietoa kaivataan esimerkiksi siirtyvän ja kuntiin jäävän henkilöstön aseman turvaamisesta. Lisäksi vastaajat kaipaavat tietoa siitä, kuinka tuleva maakunta aikoo säästää kuluissa ja mistä se aikoo vähentää, jotta hallituksen asettamat säästötavoitteet täyttyvät.

Verkkoaivoriihi toteutettiin 23.1.–13.2.2017. Pohjoissavolaiset osallistuivat kyselyyn maakunnista viidenneksi aktiivisimmin. Kuopiosta vastaajia oli Suomen kaupungeista kahdeksanneksi eniten eli 264. Vastaajien edustetuimmat toimialat Pohjois-Savossa olivat perusterveydenhuolto (188) ja sosiaalitoimi (108). Vastaajista 61 % (358) työskenteli asiakastyössä.

Lue lisää:

Sote- ja maakuntauudistuksessa mukana olevien eri alojen ammattilaisten ajatuksia sote- ja maakuntauudistuksen onnistuneesta toteuttamisesta, Pohjois-Savon maakuntatilaisuus (pdf)
Pohjoissavolaiset kertoivat verkkoaivoriihessä aktiivisesti ajatuksiaan sote- ja maakuntauudistuksen toteuttamisesta (julkaistu 13.4.2017)
Henkilöstön valtakunnalliseen kyselyyn uudistuksesta osallistui yli 10 000 vastaajaa (julkaistu 9.3.2017)
Alueuudistus.fi: Henkilöstö pitää toimivia palveluja onnistuneen sote- ja maakuntauudistuksen tärkeimpänä mittarina (julkaistu 7.4.2017)